Privacyverklaring XBOJS Consultancy BV

XBOJS Consultancy BV (hierna XBOJS) is een adviesbureau voor financiële dienstverleners. XBOJS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Algemeen

XBOJS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. XBOJS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers en afspraken met de medewerkers. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw NAW-gegevens of e-mailadres. Maar ook op persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch informatie met XBOJS te delen; locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag, bankrekeningnummer etc.

 

Doelbinding

In het algemeen verwerkt XBOJS uw persoonsgegevens voor de doelen zo als:

  • het verzenden van mailings.
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • uw gedrag (geanonimiseerd) op onze websites te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

XBOJS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

XBOJS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden of conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

XBOJS deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In overige gevallen verstrekt XBOJS uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. XBOJS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

XBOJS maakt op de website (www.xbojs.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via de browser op de harde schijf van de computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. XBOJS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Recht op verwijdering gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XBOJS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xbojs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De beveiliging van persoonsgegevens

XBOJS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van XBOJS als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

XBOJS is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan XBOJS.

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

XBOJS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.